Totaal:

 • 1. 5B - 437 punten
 • 2. 4D - 421 punten
 • 2. 5A - 421 punten
 • 4. 5D - 398 punten
 • 5. 5C - 395 punten
 • 6. 4A - 355 punten
 • 7. 5E - 307 punten
 • 8. 4C - 293 punten
 • 9. 3A - 252 punten
 • 10. 4B - 231 punten
 • 11. 4E - 223 punten
 • 12. 3D - 210 punten
 • 13. 3C - 201 punten
 • 14. 3E - 199 punten
 • 15. 3B - 187 punten

Strafpunten:

 • 3A: 5 strafpunten - afsnijden

 • 3A: 9 strafpunten - muziek te lang

 • 3D: 15 strafpunten - film te lang

 • 4A: 5 strafpunten - te vroeg gestart

 • 4A: 9 strafpunten - film te lang

 • 4B: 6 strafpunten - film te lang

 • 4C: 3 strafpunten - bandje laten liggen

 • 4C: 6 strafpunten - film te lang

 • 4E: 3 strafpunten - te vroeg gestart

 • 4E: 12 strafpunten - film te lang

 • 4E: 10 strafpunten - lokaal trashen

 • 5A: 15 strafpunten - film te lang

 • 5B: 15 strafpunten - film te lang

 • 5C: 3 strafpunten - film te lang

 • 5C: 10 strafpunten - niet luisteren naar comissieleden

 • 5D: 6 strafpunten - film te lang

 • 5D: 10 strafpunten - lokaal trashen

Cricket (weging: 2x)

 • 1. 5B - 30 punten
 • 2. 5C - 28 punten
 • 3. 4D - 26 punten
 • 4. 4A - 24 punten
 • 5. 3E - 22 punten
 • 6. 3A - 20 punten
 • 7. 3C - 18 punten
 • 7. 4E - 18 punten
 • 7. 5D - 18 punten
 • 10. 5A - 14 punten
 • 11. 3B - 6 punten
 • 11. 3D - 6 punten
 • 11. 4B - 6 punten
 • 11. 4C - 6 punten
 • 11. 5E - 6 punten

Culinair (weging: 2x)

 • 1. 5D - 30 punten
 • 2. 5C - 28 punten
 • 3. 5E - 26 punten
 • 4. 4D - 24 punten
 • 5. 4A - 22 punten
 • 6. 3B - 20 punten
 • 7. 3A - 18 punten
 • 7. 3D - 18 punten
 • 9. 5B - 14 punten
 • 10. 5A - 12 punten
 • 11. 4C - 10 punten
 • 12. 3E - 8 punten
 • 13. 4B - 6 punten
 • 14. 3C - 4 punten
 • 15. 4E - 2 punten

Dans (weging: 3x)

 • 1. 5B - 45 punten
 • 2. 5C - 42 punten
 • 3. 5A - 39 punten
 • 4. 5D - 36 punten
 • 5. 4A - 33 punten
 • 6. 5E - 30 punten
 • 7. 3C - 27 punten
 • 7. 4D - 27 punten
 • 9. 4B - 24 punten
 • 10. 3E - 21 punten
 • 11. 3B - 18 punten
 • 12. 3D - 12 punten
 • 13. 3A - 9 punten
 • 14. 4C - 6 punten
 • 14. 4E - 6 punten

Eloquentia (weging: 3x)

 • 1. 4C - 45 punten
 • 2. 5B - 42 punten
 • 3. 5A - 39 punten
 • 4. 5D - 36 punten
 • 5. 5C - 33 punten
 • 6. 5E - 30 punten
 • 7. 4B - 27 punten
 • 8. 4A - 24 punten
 • 9. 3D - 21 punten
 • 10. 4E - 18 punten
 • 11. 3E - 15 punten
 • 12. 3A - 12 punten
 • 13. 4D - 9 punten
 • 14. 3C - 6 punten
 • 15. 3B - 3 punten

Estafette (weging: 2x)

 • 1. 5C - 30 punten
 • 2. 4D - 28 punten
 • 3. 4B - 26 punten
 • 4. 5A - 24 punten
 • 5. 5E - 22 punten
 • 6. 4A - 20 punten
 • 7. 5D - 18 punten
 • 8. 3A - 16 punten
 • 9. 4C - 14 punten
 • 10. 5B - 12 punten
 • 11. 3B - 10 punten
 • 12. 3D - 8 punten
 • 13. 4E - 6 punten
 • 14. 3C - 4 punten
 • 15. 3E - 2 punten

Film (weging: 3x)

 • 1. 5A - 45 punten
 • 2. 5B - 42 punten
 • 3. 3D - 39 punten
 • 4. 5D - 36 punten
 • 5. 4E - 33 punten
 • 6. 4C - 30 punten
 • 7. 4A - 27 punten
 • 7. 5C - 27 punten
 • 9. 3A - 21 punten
 • 10. 5E - 18 punten
 • 11. 3B - 15 punten
 • 11. 4D - 15 punten
 • 13. 4B - 9 punten
 • 14. 3C - 6 punten
 • 15. 3E - 3 punten

Go 1 (weging: 1x)

 • 1. 3B - 15 punten
 • 2. 5C - 14 punten
 • 3. 5B - 13 punten
 • 3. 5E - 13 punten
 • 5. 5D - 12 punten
 • 6. 5A - 11 punten
 • 7. 4C - 10 punten
 • 7. 4E - 10 punten
 • 9. 3A - 9 punten
 • 10. 3C - 8 punten
 • 11. 4A - 7 punten
 • 12. 3D - 6 punten
 • 13. 3E - 5 punten
 • 14. 4D - 4 punten
 • 15. 4B - 3 punten

Go 2 (weging: 1x)

 • 1. 4D - 15 punten
 • 2. 4E - 14 punten
 • 3. 3A - 13 punten
 • 4. 5E - 12 punten
 • 5. 4A - 11 punten
 • 6. 3D - 10 punten
 • 7. 4B - 9 punten
 • 8. 3B - 8 punten
 • 9. 5C - 7 punten
 • 10. 5B - 6 punten
 • 11. 3E - 5 punten
 • 12. 3C - 4 punten
 • 13. 5A - 3 punten
 • 14. 4C - 2 punten
 • 15. 5D - 1 punt

Go 3 (weging: 1x)

 • 1. 5A - 15 punten
 • 2. 5D - 14 punten
 • 3. 4A - 13 punten
 • 4. 5B - 12 punten
 • 5. 4D - 11 punten
 • 6. 3E - 10 punten
 • 7. 3C - 9 punten
 • 8. 3A - 8 punten
 • 9. 3B - 7 punten
 • 10. 4B - 6 punten
 • 11. 4C - 5 punten
 • 11. 5C - 5 punten
 • 13. 4E - 3 punten
 • 14. 5E - 2 punten
 • 15. 3D - 1 punt

Mast (weging: 3x)

 • 1. 5B - 45 punten
 • 2. 4D - 42 punten
 • 3. 5C - 39 punten
 • 3. 5D - 39 punten
 • 5. 5A - 33 punten
 • 5. 5E - 33 punten
 • 7. 4A - 27 punten
 • 8. 3A - 24 punten
 • 8. 3D - 24 punten
 • 10. 4B - 18 punten
 • 10. 4C - 18 punten
 • 12. 3E - 12 punten
 • 13. 3B - 9 punten
 • 13. 4E - 9 punten
 • 15. 3C - 3 punten

Muziek (weging: 3x)

 • 1. 5B - 45 punten
 • 2. 4D - 42 punten
 • 3. 4A - 39 punten
 • 4. 3A - 36 punten
 • 4. 5A - 36 punten
 • 4. 5C - 36 punten
 • 7. 3B - 27 punten
 • 8. 4B - 24 punten
 • 9. 5D - 21 punten
 • 10. 4C - 18 punten
 • 10. 4E - 18 punten
 • 12. 3C - 12 punten
 • 13. 5E - 9 punten
 • 14. 3D - 6 punten
 • 15. 3E - 3 punten

Schaken (weging: 2x)

 • 1. 3D - 30 punten
 • 2. 3E - 28 punten
 • 3. 4D - 26 punten
 • 4. 4E - 24 punten
 • 5. 5A - 22 punten
 • 6. 3A - 20 punten
 • 7. 3B - 18 punten
 • 7. 3C - 18 punten
 • 7. 5B - 18 punten
 • 10. 4B - 12 punten
 • 10. 4C - 12 punten
 • 12. 5E - 8 punten
 • 13. 4A - 6 punten
 • 14. 5C - 4 punten
 • 15. 5D - 2 punten

Themawerkstuk (weging: 3x)

 • 1. 4D - 45 punten
 • 2. 5D - 42 punten
 • 3. 4A - 39 punten
 • 3. 5B - 39 punten
 • 5. 4E - 33 punten
 • 6. 4C - 30 punten
 • 7. 5E - 27 punten
 • 8. 4B - 24 punten
 • 9. 5A - 21 punten
 • 9. 5C - 21 punten
 • 11. 3A - 15 punten
 • 11. 3E - 15 punten
 • 13. 3D - 9 punten
 • 14. 3C - 6 punten
 • 15. 3B - 3 punten

Toneel (weging: 3x)

 • 1. 4D - 45 punten
 • 2. 5A - 42 punten
 • 3. 5D - 39 punten
 • 4. 4C - 36 punten
 • 5. 5B - 33 punten
 • 6. 3E - 30 punten
 • 7. 4B - 27 punten
 • 8. 3C - 24 punten
 • 9. 4A - 21 punten
 • 10. 5C - 18 punten
 • 11. 3A - 15 punten
 • 12. 4E - 12 punten
 • 13. 3D - 9 punten
 • 14. 3B - 6 punten
 • 15. 5E - 3 punten

Voetbal (weging: 2x)

 • 1. 5D - 30 punten
 • 2. 3C - 28 punten
 • 3. 3A - 26 punten
 • 4. 4A - 24 punten
 • 4. 4C - 24 punten
 • 6. 5A - 20 punten
 • 6. 5C - 20 punten
 • 8. 5E - 16 punten
 • 9. 3B - 14 punten
 • 9. 4D - 14 punten
 • 11. 4E - 10 punten
 • 12. 5B - 8 punten
 • 13. 3D - 6 punten
 • 14. 3E - 4 punten
 • 14. 4B - 4 punten

Vierkamp (weging: 4x)

 • 1. 5A - 60 punten
 • 2. 5C - 56 punten
 • 3. 5E - 52 punten
 • 4. 4D - 48 punten
 • 4. 5B - 48 punten
 • 6. 5D - 40 punten
 • 7. 4C - 36 punten
 • 8. 4A - 32 punten
 • 8. 4E - 32 punten
 • 10. 3C - 24 punten
 • 11. 3D - 20 punten
 • 12. 3E - 16 punten
 • 13. 4B - 12 punten
 • 14. 3B - 8 punten
 • 15. 3A - 4 punten